2012-2013 Polis Koleji Taban Puanları Nedir


2011 yılı polis koleji taban puanları 2011 yılı Polis Koleji Puanları,Polis Kolejleri 2011, Polis Kolejleri Puanları 2011, Polis Koleji Taban Puanları 2012, Polis Koleji Taban Puanları 2013, Polis Koleji Taban Puanları Kaç?, polis kolejini bitirenler ne olur, polis kolejini kazanan öğrenciler 2011, polis kolejinin bulunduğu iller, Asil,Diye,polis koleji,Polis Koleji Taban Puanları,Sbs,polis kolejinin puanı, polis kolejinin puanı kaç, polis kolejinin puanları, polis kolejinin taban puanı nedir, Polis Kolejleri Yeni Puanları hakkındaki bilgiler.

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis olmak için öğrencilerde aranan 300 puan şartının 280 puana düştüğünü açıkladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, “2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Polis Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylığı için istenilen (300) başvuru puanı yerine, Emniyet Genel Müdürlük makamının 2011–2012 Eğitim-Öğretim döneminde Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adaylığı başvurularında, ÖSYM tarafından yapılan 2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) en az ( 280) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.” denildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda;YGSsonuçları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 2011 PMYO giriş sınavı başvuru baraj puanı 280 puana indirilmiştir. YGS sınav kategorilerinin herhangi birinden 280 ve üzerinde puan alan adaylar ön başvuruda bulunabileceklerdir.” ifadesi kullanıldı.

POLİS KOLEJİ

Yapılan Yönetmelik değişikliği ile 2003-2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren Polis Koleji’ ne ilk kez kız öğrenci alınacaktır.

Başvuru İşlemleri
Polis Koleji Aday Tespit Sınavı için başvurular; adayların okumakta oldukları Okul müdürlüklerine yapılacaktır.
Öğrenci kaynakları şunlardır

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Okullarını bitiren öğrenciler ile Lise Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerdir.
Sosyal durum ile ilgili koşullar şunlardır

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satıma fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devem etmetke olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak,
İlköğretim okulunu üç veya daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,

Sağlık yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak
Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 16 yaşından, hazırlık sınıfı okuyan adaylar için 17 yaşından gün almamış olmak,
Öğrenime ara vermemiş olmak,
Herhangi bir okuldan, ahlâkî veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak,
Hazırlık sınıfı hariç, lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
04 Temmuz 1998 tarih ve 23392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
Öğrenim kilo, boy ve yaş ile ilgili koşullar şunlardır

Y A Ş En az Boy (Santimetre)

12 yaşından gün almamış olanlar 134 cm. (dahil)
13 yaşından gün almamış olanlar 139 cm. “
14 yaşından gün almamış olanlar 144 cm. “
15 yaşından gün almamış olanlar 151 cm. “
16 yaşından gün almamış olanlar 156 cm. “
17 yaşından gün almamış olanlar 160 cm. “
Kilo Yönünden Aranan Şartlar;
Ağırlık: Boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ele alınarak, bu rakamlardan 10 kg. kadar fazlalığı, 20 kg. kadar noksanlığı kabul edilir. Örneğin (151) cm. boyunda olan bir adayın en fazla 61 kg. en az 31 kg. ağırlığında olması gerekmektedir.
Yaş Yönünden Aranan Şartlar;

Müracaat edilen yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 16 yaşından, hazırlık sınıfı okuyanlar için 17 yaşından gün almamış olmak gereklidir. İlköğretim okulunun beşinci sınıfından sonra hangi sebeple olursa olsun yaş tashihi yapmış olanların, tashihten önceki yaşları geçerli sayılır. Bu sınıftan önce yapılan yaş tashihlerinde düzeltilmiş yaşa itibar edilir.
Şehit ve vazife malulleri çocukları için şu şartlar şuhlardır

Emniyet Teşkilatında görevli iken şehit veya vazife malulü olanların Polis Kolejine girmeye istekli çocukları, giriş koşullarını taşımaları ve giriş sınavlarında tam puanın en az %50 sini almaları kaydıyla bu konuda ayrılan kontenjandan başarı sırasına göre istifade ettirilirler. Bu kontenjan o yıl için koleje alınan asil adayların sayısının %10 unu geçemez.
Tahsil yönünden aranan koşullar şunlardır

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarını veya muadili ortaokulları (3) üç ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,
Yurtdışında öğrenim görenlerden, bu yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek adayların öğrenim derecelerinin denkliği Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Bürolarınca yapılmış olmak,
Tahsile ara vermemiş olmak,
Hazırlık sınıfı hariç, lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak.
Başvuru zamanı ve şekli şöyledir

Kolej giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Koleji Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında halen okumakta oldukları Okulu Müdürlükleri’ne şahsen yaparlar.

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

Ortaöğretim Geçiş Sistemi kısaca OGES’in ikinci ayağını Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) oluşturuyor. YBP, ilköğretimin 6, 7 ve 8′inci sınıflarında, öğrencinin o yıl derslerden aldığı notun haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saatine bölümü ile hesaplanan bir puan. Yani öğrencinin okul derslerinden aldığı her puanın önemi bulunuyor. Bu nedenle öğrencilerin özellikle ders saat sayısı fazla olan derslere çok dikkat etmeleri ve bu derslerde başarılarını artırmaları önemli oluyor.

NOTLAR 100 ÜZERİNDEN
Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği notlar, 100 tam puan üzerinden verilecek. Puanlama daha sonra 500 tam puana dönüştürülerek YBP hesaplanacak. Öğrencilerin Yıl Sonu Başarı Puanıı, kendi grubu içinden ve her yıl için hesaplanacak. Yani 6′ncı sınıf için ayrı, 7′nci sınıf için ayrı, 8′inci sınıf için ayrı yapılacak. Öğrencilerin haftalık ders saatleri ile yılsonu ders notunun çarpılması ile elde edilen puanlar toplanıp, haftalık ders saat sayısına bölünecek. Bu hesap 100 tam puan üzerinden yapılıyor. Hesaplamaya tüm dersler katılıyor. Yerleştirme puanında Yıl Sonu Başarı Puanı yüzde 25 etkili. Yıl Sonu Başarı Puanı’nda öğrencinin sene içerisinde gördüğü tüm dersler etkili olacak. Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS) yer almayan görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve beden eğitimi gibi seçmeli derslerden aldığı puanlar da YBP’ye katkı sağlayacak. Yani öğrencinin puanının yüksek olması için okulda verilen tüm derslerden aldığı puanlar önemli olacak.

DAVRANIŞ PUANI NEDİR?
Üç ana unsura dayanan Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin üçüncü ayağını ise Davranış Puanı oluşturuyor. Bu puan, öğrencilerin tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından elde edilecek. Her öğretmen 100 üzerinden puanlama yapacak. Davranış Puanı öğrencilerin yıl içerisinde okulda gösterdikleri tüm kriterleri baz alacak. Sistemle ilgili velilerin en büyük endişesini, Davranış Puanı’nın öğretmenin inisiyatifinde kalması oluşturuyor. Birçok veli, öğretmenlerin objektif olamayacağı, bu nedenle de haksızlık olacağı endişesini taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na göre ise bu endişe yersiz. Puan oluşturulurken, birçok öğretmenin katılımı sağlanacağı için subjektif değerlendirmeler olmayacağı savunuluyor. Yerleştirme puanında davranış puanı yüzde 5 etkili olacak. Davranış Puanı’nda etkili olacak kriterler şöyle: “Disiplin cezası almaması, devamsızlık durumu, katıldığı etkinlikler (ilk üç), okul düzeyi (ilçe, il, bölge, ülke, uluslararası düzey), teşekkür ya da takdir alması, SBS başarıları (bir, iki ya da daha fazla dersten aldığı birincilikler dikkate alınacak) okuduğu kitap sayısı, okuldaki sorumluluklarını bilme ve davranma.

SINIF PUANI NEDİR?
6, 7 ve 8′inci sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı Puanı yüzde 70, Yıl Sonu Başarı Puanı yüzde 25 ile Davranış Puanı yüzde 5 etkili olmak üzere her üç yıl için ayrı ayrı Sınıf Puanı hesaplanacak. Bu puan yerleştirmede esas alınacak.

KATSAYILAR

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, OKS sınav sisteminin yerine getirilen yeni sistemi ilk kez açıkladı. OKS’nin yerine uygulanacak Ortaöğretime Geçiş Modeli nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) her yıl Haziran ayında ders bitiminde yapılacağını belirterek, ”Bu yıl İlköğretim 6. sınıflar için SBS 21 Haziran 2008, ilköğretim 7. sınıflar için ise 22 Haziran 2008 tarihinde yapılacak” dedi.

Çelik, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ve Seviye Belirleme Sınavı’ndaki yeniliklere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili olarak 9 Mart 2007 tarihinde, geliştirilen yeni model ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirdiklerini hatırlatan Çelik, Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) modelinini şekillendiğini ve bununla ilgili mevzuatın hazırlandığını bildirdi. Seviye Belirleme Sınavı’nın her yıl Haziran ayında dersler bittiğinde yapılacağını belirten Çelik, ”Bu yıl ilköğretim 6. sınıflar için SBS 21 Haziran 2008, ilköğretim 7. sınıflar için ise 22 Haziran 2008 tarihinde yapılacak” dedi. Çelik, sınavda ağırlıklı olarak Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve yabancı dil sorularının sorulacağını ifade ederek, öğretmenleri ve öğrencileri sınav hakkında bilgilendirmek ve soru tiplerini göstermek için bu yıl Aralık ayında en az 150 okulda programların ilk dört aylık bölümlerini kapsayan pilot uygulama sınavlarının yapılacağını ve böylece soru tiplerinin test edileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, ”puan hesaplamasında derslerin ağırlıklarının aynı olmayacağını” belirterek, ”Sınavda tek puan türü hesaplaması uygulanacak” dedi.

Ortaöğretime Geçiş Sisteminin ”yeni bir sınav sistemi” olarak değerlendirilmesinin ”büyük bir yanlış” olacağını belirten Çelik, ”Bu model sadece sınavdan ibaret değildir. Bir bütün olarak ilköğretim kurumlarımızdaki kaliteyi artırmaya yönelik, öğrenciyi okula bağlamaya yönelik yeni bir modeldir” dedi.

Çelik, bu modelin yeni yürürlüğe konmuş olan müfredatla pekiştirilen bir model olduğunu ifade etti. OKS’nin neden kaldırıldığını anlatan Çelik, bu sınavın çocukları hayata hazırlama konusunda onlara herhangi bir katkı sağlamadığını söyledi.

Okulun bir amacının da öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak olduğunu belirten Çelik, bu sistemde öğrencilerin sosyal aktivitelere kendilerini kapattığını söyledi. Çelik, ”OKS’nin kaldırılarak yerine ilköğretim 6, 7, ve 8. sınıflarda sınav yapılacağını” söyledikleri zaman bazı velilerin kendilerini, ”çocuklarını 6. sınıftan itibaren dershaneye gönderme zorunluluğu içinde hissettiklerini” belirten Çelik, ”amacımız öğrencilerin dershaneye gitmesi değil, aksine öğrencinin okula bağlanmasıdır” dedi.

”İlköğretim başarı notunun öğrencinin bir ortaöğretim kurumuna girişinde esas olacağını” belirten Çelik, ”Bütün dersler bunun içine girecek. Öğrencimizin 6, 7 ve 8. sınıftaki okul başarısı yüzde 25 oranında bu sınavın sonucunu etkileyecektir. Bu da şu demektir; bir öğrenci okuldaki derslere önem verirse, bu kendisine avantaj sağlayacak” diye konuştu.

”DAVRANIŞ NOTU KARNEDE”

Diğer yüzde 75′lik bölümün içerisinde yüzde 5′lik davranış puanı olduğunu belirten Çelik, bu davranış notunun da 6, 7 ve 8. sınıflarda derse giren bütün öğretmenlerin verdiği notun toplamının ortalamasının alınarak belirleneceğini kaydetti.

Çelik, ”Dolayısıyla bazı okullarda öğretmenler daha fazla not verecekler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da daha fazla not verecektir” şeklindeki itirazların doğru olmadığını düşündüklerini söyledi.

Yıllardan beri ÖSS’de ortaöğretim başarı puanı uygulaması olduğunu anımsatan Çelik, ”Lisedeki öğretmenlerimizi gereksiz yere bazı öğrencilere fazla not vereceği endişesi içerisinde olmadığımıza göre, ilköğretimde derse giren arkadaşlarımızın böyle bir şey yapacağı varsayımından hereket etmenin doğru olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

Çelik, öğretmenler tarafından verilecek bu puanın not defterine kaydedileceğini, karnede de ayrı bir bölüm olarak gösterileceğini söyledi. Öğrencinin yüzde 25′lik ilköğretim başarı puanı, yüzde 5′lik davranış puanı alınacağını belirten Çelik, ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıflarda girdiği SBS’lerde aldığı notların da toplamının alınacağını, belli bir hesaplamayla öğrencinin Ortaöğretime Geçiş Puanının ortaya çıkacağını söyledi. Çelik, şöyle devam etti: ”6. sınıftaki çocuklarımızın SBS’den aldıkları puanın yüzde 25′i, 7. sınıftaki çocuklarımızın aldığı puanın yüzde 35′i ve 8. sınıftaki aldıkları puanının da yüzde 40′ı alınacak. Yüzde 25′lik başarı puanı ve yüzde 5′lik davranış puanı ile birleştirilecek. Böylece öğrencimizin ortaöğretime geçişteki ham puanı ortaya çıkacak. Yine merkezi yerleştirme sistemiyle tercih yaparak öğrencilerimiz girmek istedikleri ortaöğretim kurumlarına girmiş olacaklar.”

YABANCI DİL SORUSU DA VAR

Sınavların her yıl dersler bittikten sonra yapılacağını belirten Çelik, sınavda ağırlıklı olarak Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve yabancı dilden soru sorulacağını söyledi. Yabancı dilde de bundan sonra sorusuna da yer verileceğini kaydeden Çelik, sınavda ilköğretim 6. sınıf öğrencilerine 80, 7. sınıf öğrencilerine 90 ve 8. sınıf öğrencilerine ise 100 soru sorulacağını bildirdi.

Çelik’in verdiği bilgiye göre, sınavda çıkacak soru sayısı şöyle:

6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf

Türkçe 19 soru 21 soru 23 soru

Matematik 16 soru 18 soru 20 soru

Fen Bilg. 16 soru 18 soru 20 soru

Sosyal B. 16 soru 18 soru 20 soru

Yabancı Dil 13 soru 15 soru 17 soru

Çelik, ayrıca derslerin ağırlıklarının aynı olmayacağını belirterek, testlerin ağırlık katsayılarında Türkçe ve matematik testlerinin ağırlığının 4, fen bilgisi ve sosyal bilimler testlerinin ağırlığı 3 ve yabancı dil testinin ağırlığının ise 1 olacağını söyledi.

Sınavda tek puan türünün hesaplanacağını belirten Çelik, ”Özellikle Türkçe-Matemetik, Matematik-Fen denilen sistemin üniversiteye girişte olmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. İlköğretimdeki çocuklarımız, bütün dersleri alıyorlar. Alanlara ayrılma olmadığına göre, aldığı tüm derslerden tek bir puan ile değerlendirilmelerinin çok daha doğru olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

TÜM İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ZORUNLU DEĞİL

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, SBS’nin tüm ilköğretim öğrencileri için zorunlu olmadığını belirterek, ”SBS’de alınan puanların uygulanması genel liselerde, Anadolu uygulaması yapmayan meslek liselerinde ve özel yetenekle öğrenci alan spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinde söz konusu olmayacak” dedi.

Çelik, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ve Seviye Belirleme Sınavı’ndaki (SBS) yeniliklere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İlköğretimde okuyan tüm öğrencilerin SBS’ye girme zorunluluğunun olmadığını belirten Çelik, sistemin bütün ortaöğretim kurumlarında uygulanmayacağını kaydetti. Çelik, ”SBS’de alınan puanların uygulanması genel liselerde, Anadolu uygulaması yapmayan meslek liselerinde ve özel yetenekle öğrenci alan spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinde söz konusu olmayacak” dedi.

Bu yıl 7. sınıfta SBS’ye girecek öğrenciler için farklı bir uygulama yapılacağını dile getiren Çelik, 7. sınıfta girilecek SBS’nin yüzde 40′ının etkili olacağını, bu öğrencilerin 8. sınıfa geçmesiyle de bu sınıfta sınavın yüzde 60′ının etkili olacağını anlattı.

”Bir öğrenci 6. sınıfta SBS’ye girmedi. Spor lisesine ya da Güzel Sanatlar Lisesine gireceğim diye bu sınava girmedi. Fakat bir üst sınıfa geçtikten sonra kararı değiştiyse bu sınavın tekrarı olmayacaktır” diyen Çelik, öğrenciye kaçırdığı sınıftaki en düşük SBS puanını verileceğini açıkladı. OKS’nin bu yıl son kez yapılacağını hatırlatan Çelik, yeni sistemin bütünüyle 2009-2010 eğitim-öğretim yılında uygulanacağını söyledi.

”BAŞVURU ÜCRETİ 10 YTL”

Bugüne kadar OKS’ye başvuran öğrencilerden 15 YTL aldıklarını anımsatan Çelik, bu ücreti aşağı çektiklerini, yüzde 30′dan fazla indirim yaptıklarını bildirdi. Çelik, buna göre öğrencilerin sınav başvurusu için 10 YTL ödeyeceklerini söyledi. Çelik, puanların, kontenjanların ve yerleştirmenin elektronik ortamda, puan üstünlüğü esasına göre yapılacağını bildirdi.

”PİLOT SINAV UYGULAMASI”

Yeni sistemin öğretmenler tarafından anlaşılması, öğrenciler tarafından da soru biçimlerinin görülmesi için Aralık ayında 150 okulda ”pilot sınav uygulaması” yapacaklarını anlatan Çelik, sınavın 4 aylık döneme ait konuları kapsayacak şekilde olacağını kaydetti. Bunun dışında bakanlıkça ”örnek sorular” yayınlayacaklarını da belirten Çelik, bunun öğretmenlere ve öğrencilere rehber olacağını anlattı. Sınavların değerlendirileceğini ifade eden Çelik, öğrenci ve öğretmenlere anket uygulanarak soruların yene öğretim programlarına uygun olup olmadığının da belirleneceğini söyledi.

”HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ”

Ortaöğretime Geçiş Modelinde sadece öğrencilerin performansının ölçülmeyeceğini belirten Çelik, bu sistemle öğretmenlerin performansının da ölçüleceğini kaydetti. Yeni modelin sadece bir sınav modeli olmadığını dile getiren Çelik, ”Okullarımızın, öğrencilerimizin eğitime yaklaşımını yeniden sorgulamalarını sağlayacak çok önemli bir anlayış değişikliğidir” dedi. Uygulama esnasında ufak tefek sorunlarla karşılaşılabileceğini ifade eden Çelik, ”Getirdiğimiz her yeni model uygulama esnasında bazı problemlerle karşılaşabilir. Ancak uygulama içerisinde önceden öngöremediğimiz problemler bulursak bu konuda da her türlü eleştiriye, yeni teklife de açık olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

”DEZAVANTAJLI BÖLGELER”

Çelik, yıllardan beri şikayet edilen, Türkiye’de bir fırsat eşitsizliğinin olduğunu, bu konuyla ilgili olarak ilk kez bu basın toplantısında açıklama yapacağını söyledi. Bu konuda herkesin düşünmesi gerektiğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki çocuklarımız da, Çankaya’daki, Kadıköy’deki, Nişantaşı’ndaki çocuklarımız üniversite sınavına girerken aynı sorulara muhatap oluyorlar. Verdikleri cevaplar aynı kıstaslara göre değerlendiriliyor. Aynı şey, ilköğretimden ortaöğretime geçerken de söz konusu. Daha önceden de söz konusuydu. KPSS’de de aynı durum var. Halbuki ABD’de dezavantajlı bölgelerle ilgili olarak, bu dezavantajları asgariye indirecek uygulamalar yapılıyor. Dezavantajın oranına göre ekstra puanlar verilir. Bu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın şu anda uyguladığı, uygulamaya karar verdiği bir şey değildir. Ben kamuoyunda tartışılsın diye bunu ilk defa burada ifade ediyorum. Lütfen, bu işe aklı eren, sistemi bilen bütün eğitim uzmanlarımız, düşünce adamlarımız, Türkiye’de her alanda olduğu gibi bu alanda da ‘fırsat eşitliği nasıl oluşturabiliriz’ meselesi üzerinde kafa yorsunlar. Ben bunu tartışmaya açıyorum.”

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

Çelik, daha sonra soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, ”Özel okullara yerleştirme nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mı gerçekleştirilecek, yoksa Özel Okullar Birliğince ayrıca bir sistem mi geliştirilecek?” sorusuna, Bakan Çelik, ”Puan hesaplamasında farklı bir sistem olmayacak ama bugüne kadar biz özel öğretim kurumlarına kendi yerleştirmelerini kendilerine bıraktık. Yine yapabiliriz bunu…” karşılığını verdi.

”64 SORUDA ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ”

Basın toplantısının sonunda, yeni sistemin daha anlaşılır olması ve soru stillerinin görülmesi açısından ”64 Soruda Ortaöğretime Geçiş Sistemi ve Örnek SBS Soruları” isimli kitapçık basın mensuplarına dağıtıldı. Kitapçıkta, Bakan Çelik’in açıklamalarına ek olarak şu bilgilere yer veriliyor: ”-Açık İlköğretim Okulu öğrencileri yaşları itibariyle ortaöğretim nüfus çağını geçmemeleri koşuluyla ve ayrıca özel eğitime muhtaç öğrenciler de dilerlerse SBS’ye girebilecekler. -SBS’de müzik, beden eğitimi, resim iş ve seçmeli dersler ile rehberlik ve sosyal etkinliklerden soru sorulmayacak. -Özel yetenek gerektiren liselere öğrenici alımı halen uygulanan sistemdeki şekliyle devam edecek. -Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler ve öğretmen liselerine yerleştirme, öğrencilerin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı, bakanlık tarafından belirlenen baraj düzeyini geçmiş olmaları şartı ve tercih sıralamalarına göre yapılacak. -Devlet korumasında Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan öğrenciler SBS için ücret ödemeyecek. -Din kültürü ve ahlak bilgisi sorusu sosyal bilgiler sorularının içinde yer alacak. Ancak bu dersten muaf olanlar için Sosyal Bilgiler sorularının içinde alternatif soru hazırlanacak. -İlköğretim okullarında seçmeli olarak okutulan yabancı dil derslerinden soru sorulmayacak. -SBS ve OKS kılavuzlarının yayımlanacağı zaman daha sonraki bir tarihte duyurulacak. -SBS ve OKS ile ilgili kılavuzları ”http://meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak. -Yurtdışında bakanlığa bağlı herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören öğrenciler isterlerse SBS’ye katılabilecekler. -2008 yılından sonra askeri okullara, polis kolejine ve özel okullara giriş, kendi kurumlarınca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecek. -Okulun genel başarı ortalaması SBS sonuçlarına yansımayacak.”

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 9.1/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)
2012-2013 Polis Koleji Taban Puanları Nedir, 9.1 out of 10 based on 9 ratings
Facebook İnternet Sayfamızı Beğenip Yorum Yapmayı İhmal Etmeyiniz.

You might also like

2011 Polis Alımı – Şartlar Ve Tarihleri
2011 POMEM Polis Alımı - 2010 polis alımı,2009 polis başvuru şartları, 2010 polis başvuru -...
Mayıs 2012 Memur Atamaları Taban Puanları
2010 Memur Alımı, 2010 memur atamaları taban puanları, en büyük puanlar, en küçük puanlar,...
Nasıl Polis Olunur ?
Polis Olmak İçin Neler Yapılır ? Polis Olabilmekle İlgili Gerekli Bütün Yararlı Bilgiler. Nasıl...
2012 Yeni 20 Bin Polis Alımı Şartları Hakkında Bilgi
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek Emniyet Müdürlüğü Yeni 20 Bin Polis Memuru Alımı Yapılacağını...

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Duyuru:
*Sitemizdeki Videolar Diziler Muzikler Fragmanlar Tanıtım Amaçlıdır. Yanlızca Kısa Bir Bölümleri Yer Almaktadır.
*Sitemizde Bulunan Videolar Yahoo, Google, İzlesene, Youtube Gibi Siteler Üzerinden Oynatılmaktadır.
*Sitemizdeki Yayınlanan Sağlık Konuları Tamamen İnternet Araştırmalarına Dayalıdır. Böyle Konularda Lütfen Doktorunuza Veya Bir Uzman Hekime Başvurunuz.
*Yazı Video gibi Konularda Hak Sahibi İddia Eden Kişiler Veya Telif Haklarına Aykırı Bir Yazı Görüyorsanız Bu Yazıyı İletisim Bölümünden Bizimle İrtibat Kurmanız Yeterli Olacaktır.

Yorumlar (1)

 

 1. dayşenur polat diyor ki:

  ben 8. sınıfa geçtim ve hep polis olmak istiyorum allah polis olmakisteyen herkese nasip etsin…

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: -3 (from 5 votes)

Yorum Gönderim